O GPCKiE, Historia miejsca

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (GPCKiE) to instytucja, której celem jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby w zakresie kultury, ekologii a także spędzania czasu wolnego. W GPCKiE odbywają się różnego rodzaju zajęcia i warsztaty artystyczne takie jak: nauka gry na instrumentach muzycznych, warsztaty wokalne, tańce  integracyjne różnych narodów, taniec towarzyski, ceramika artystyczna, warsztaty decoupage, warsztaty malarskie a także  nauka języka angielskiego, joga, gimnastyka rehabilitacyjna. GPCKiE realizuje projekty ekologiczne we współpracy z Terenowym Oddziałem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Nadleśnictwem Brzeziny i WFOŚiGW w Łodzi a także projekty międzynarodowe w ramach programu Grundtvig i Wolontariatu Europejskiego. Wielokierunkowa działalność GPCKiE ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców w szczególności mieszkańców Gminy Nowosolna oraz zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury, sztuki i tożsamości europejskiej. Działalność GPCKiE skupiona jest również na podnoszeniu jakości artystycznej i organizacyjnej imprez kulturalnych. W ramach Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie od 2014r. działają 2 świetlice wiejskie – terenowe placówki kultury w Kalonce i Starych Skoszewach w których  realizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych.

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (GPCKiE) jest samorządową instytucją kultury  utworzoną przez Radę Gminy Nowosolna uchwałą nr XLVI/256/10 z dnia 6 lipca 2010 r., której siedzibą jest nowy obiekt, położony w Plichtowie nr 21, wybudowany przez Gminę Nowosolna przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - Oś Priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna - Działanie V.4 Infrastruktura Kultury (całkowita wartość robót wg umowy o dofinansowanie: 1.282.296,78 zł., dofinansowanie:  571.034,22 zł.),   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Funduszu Rozwoju „Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego” ( całkowita wartość wg umowy o dofinansowanie: 697.241,55 zł., dofinansowanie: 282.840,00 zł.),  oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wartość robót: 285.324,29 zł., dofinansowanie: 199.698,46 zł.).

GPCKiE powstało w celu przywrócenia aktualności dawnym ideom lokalnych tradycji, pielęgnacji kultury, dziedzictwa narodowego oraz środowiska naturalnego. Miejsce w którym powstało
jest szczególne, ponieważ  od zawsze stanowiło kolebkę miejscowej kultury
.
Od roku 1945 do 1974 istniała tu szkoła podstawowa,  która była miejscem nie tylko edukacji ale także rodzinnych spotkań. Po likwidacji szkoły od 1974 roku w budynku swoją działalność prowadziły młodzieżowe organizacje: Ludowy Zespół Sportowy Byszewy, Związek Młodzieży Wiejskiej, Klub Młodego Rolnika, młodzieżowy klub „TRATWA” a także Koła Gospodyń Wiejskich w Plichtowie i Byszewach. Gminny Ośrodek Kultury  wraz z Zespołem śpiewaczym Byszewianie organizował tam okolicznościowe uroczystości. Budynek przez wiele lat pełnił także rolę świetlicy wiejskiej, gdzie mieszkańcy okolicznych sołectw spotykali się na zebraniach.
Po wyłączeniu w 29 stycznia 2007 r. budynku z użytkowania z powodu złego stanu technicznego trwał okres oczekiwania na nowy obiekt.
29 maja 2009 roku został wmurowany akt erekcyjny pod budowę Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. W związku z trwającymi pracami budowlanymi, znajdujący się przy drodze powiatowej budynek starej szkoły został wyburzony 10 września 2009 r.,  a 10 listopada 2010 r. nowy obiekt - instytucja kultury pn. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie uroczyście został otwarty i oddany do użytkowania mieszkańcom gminy.
Od tej chwili GPCKiE  skupia całokształt działalności kulturalnej Gminy Nowosolna. Działalność GPCKiE ma również na celu integrację i aktywizację mieszkańców. W ostatnich latach gminę Nowosolna zamieszkało wielu nowych mieszkańców, którzy przychodząc na zajęcia i organizowane w Centrum imprezy, mają możliwość wzajemnego poznania się i miłego spędzenia czasu.
Odbywają się tu cykliczne zajęcia dla dzieci i dorosłych takie jak: ceramika artystyczna, koło malarskie, warsztaty decoupage, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia wokalne, karaoke, warsztaty teatralne, tańce integracyjne różnych narodów, papieroplastyka, rękodzieło, nauka języka angielskiego, próby zespołu śpiewaczego Byszewianie, spotkania i próby zespołu taneczno-wokalnego FUEGO, spotkania zespołów śpiewaczych i kół gospodyń wiejskich oraz tenis stołowy. Ponadto organizowane są okolicznościowe uroczystości, koncerty, pokazy kulinarne, konkursy, wystawy, konferencje. Podczas zajęć z ceramiki, czy papieroplastyki czekający na swoje pociechy rodzice także mogą sprawdzić swoje ukryte talenty artystyczne np. ucząc się szydełkowania, czy wykonania przepięknych kwiatów z bibuły. Natomiast, kiedy mamy tańczą w kręgu tańce integracyjne lub poprawiają sylwetkę na dostępnych zajęciach ruchowych, dzieci mają zapewnioną opiekę i zorganizowany czas.
Po raz pierwszy w 2011 roku na terenie GPCKiE odbyły się doroczne gminne imprezy plenerowe którym towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda: Majówka Samorządowa, „Sobótki- noc Kupały”, Dożynki Gminne”. Podczas imprez plenerowych staramy się zapewnić atrakcje dla każdego aby zachęcić do udziału w nich całe rodziny.
GPCKiE było także miejscem realizacji projektu „Młodzi ludzie w działaniu” („Young people in action”) skierowanym do młodzieży w wieku 18-30 lat, w ramach programu  GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme –LLP) 2007-2013. W lipcu 2012 roku w gminie Nowosolna odbyła się wizyta partnerska w ramach programu Grundtvig, podczas której delegacje z Cypru, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Łotwy mogły również zapoznać się z życiem i działalnością kulturalną w gminie.
W trakcie realizacji projektu Grundtvig Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie nawiązało współpracę z Fundacją Zamolxes  (Campina – Rumunia)
oraz uzyskało status Organizacji Goszczacej, Koordynującej Wolontariatu Europejskiego - akredytacja listu intencyjnego pod numerem 2012-PL-134 w bazie organizacji EVS.

W 2013r. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii rozpoczęło realizację projektu „Echa Europy” w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Projekt nr PL-21-148-2012-R4 Akcja 2. - Wolontariat Europejski. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Kwota dofinansowania wynosi 7860,00 EURO.

W 2012r. GPCKiE w Plichtowie przy współpracy z Oddziałem terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,  Nadleśnictwem Brzeziny, Leśnictwem Miejskim – Łódź oraz Ośrodkiem Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi przystąpiło do realizacji zadania p.n. „Poznaj  pielęgnuj naturę wokół siebie” Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna w roku szkolnym 2012/2013.
Zadanie to na podstawie zawartej umowy  nr 654/EE/D/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania wynosi 42.738,00 zł w tym dotacja z WFOŚi GW wynosi 38.038,00 zł (89%). Termin zakończenia realizacji projektu został ustalony na dzień 30 czerwca 2013 r. Warsztaty prowadzone były przez osoby do tego celu przeszkolone, specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (pracownicy Oddziału terenowego PKWŁ, pracownicy Nadleśnictwa Brzeziny, Leśnictwa Miejskiego- Łódź i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi).
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii jest również organizatorem wyjazdów studyjnych dla mieszkańców gminy w ramach działań związanych z turystyką kulturową. Współpracuje na podstawie podpisanych porozumień z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, Nadleśnictwem Brzeziny, Stowarzyszeniem „Nasze Gady” z woj. warmińsko – mazurskiego oraz Lokalną Grupą Działania STER w zakresie edukacji przyrodniczej, kulturalnej, promocji obszaru, ochrony przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
W 2013r. Gmina Nowosolna przystępuje do realizacji kolejnego projektu w ramach programu Grundtvig. Integracyjny Projekt „Elder and young people live and work together” zawiera wiele działań kulturalnych,  skierowany jest zarówno do ludzi młodych jak i do starszych i będzie realizowany w murach Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

STATYSTYKA
W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie” oraz monitorowaniem wskaźników :  produktu i rezultatu,Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie przekazuje sprawozdania merytoryczne z działalności GPCKiE.
Ogółem w 2010r. z oferty kulturalnej Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie skorzystało łącznie około 650 osób
(10 listopad – 31 grudzień 2010r.).
Ogółem w 2011r. z oferty kulturalnej Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie skorzystało łącznie około 10980 osób.
Ogółem w 2012r. z obiektu  Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie skorzystało 
około 10261 osób.
Ogółem w I półroczu  2013r. z obiektu  Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie skorzystało
około 7624  osób.   
( I  kwartał  3614 osób  i  II  kwartał  4010 osób )

Dobry duch tego magicznego miejsca na dobre zagościł w murach GPCKiE.  Daje natchnienie do działania, motywuje do rozwoju i integruje. Chcących poznać nas bliżej zapraszamy do odwiedzenia naszej na bieżąco aktualizowanej strony internetowej www.gpckie.pl  oraz do Plichtowa !!!

Plichtów 21 gm. Nowosolna - historia miejsca w którym obecnie znajduje się
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie:

 • W  latach 1945-1974 SZKOŁA PODSTAWOWA
 • W latach 1974-2007 W BUDYNKU PO SZKOLE MIEŚCIŁ  SIĘ LOKAL DZIAŁALNOŚCI:
  • KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH BYSZEW I PLICHTOWA
  • ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH -LUDOWEGO ZESPOŁU SPORTOWEGO BYSZEWY, ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ, KLUBU MŁODEGO ROLNIKA, KLUBU MŁODZIEŻOWEGO „TRATWA”, ZESPOŁU „BYSZEWIANIE”, LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO BYSZEWY I ŚWIETLICA WIEJSKA.
  • W BUDYNKU ODBYWAŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY.
 • 29.01.2007r. - BUDYNEK WYŁĄCZONY Z UŻYTKOWANIA Z POWODU ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO
 • OD 2007 - OKRES OCZEKIWANIA NA POWSTANIE BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII
 • 29.05.2009r.  WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ GMINNO PARKOWEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE
 • 10.11.2010r.. UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA I ODDANIA DO UŻYTKU MIESZKAŃCOM GMINY NOWOSOLNA  BUDYNKU GMINNO PARKOWEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE.

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 
Plichtów 21  gmina Nowosolna  92-701 Łódź
tel.  519 150 012 ;   500211117 ;  42 2371511
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.gpckie.pl

opis w .pdf
prezentacja PowerPoint


PROJEKT Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Informacja o "cookies" Ważne: Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

RODO w GPCKiE w Plichtowie
__________________________
Godziny otwarcia
GPCKiE w Plichtowie
:

Poniedziałek: 8.00 - 21.00
Wtorek: 8.00 - 20:30
Środa: 8.00 - 21.00
Czwartek: 8.00 - 20.00
Piątek: 8.00 - 20.30

____________________

KONTAKT
informacje kontaktowe, teleadresowe
_____________________________

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC

Regulamin uiszczania opłat za zajęcia
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach

REGULAMIN WYNAJMU SAL W GMINNO PARKOWYM CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WYNAJMU SAL W GPCKiE W PLICHTOWIE

Projekty Międzynarodowe

Ekologia, Klub Przyjaciół Ziemi, Turystyka kulturowa

Nasi goście

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Website Security Test